Statut PTSt

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA STEREOLOGICZNEGO

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „POLSKIE TOWARZYSTWO STEREOLOGICZNE”, w skrócie PTSt i zwane jest w dalszej części „Towarzystwem”.

§ 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Kraków.

§ 3
Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu.

§ 5
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
Celem Towarzystwa jest popieranie i rozwijanie działalności naukowej, technicznej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie stereologii, rozumianej jako interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca podstawy teoretyczne, zasady oraz procedury ilościowego charakteryzowania geometrycznych cech rzeczywistych lub wirtualnych obiektów, które mogą być wykryte podczas analizy dowolnego rodzaju obrazów lub innych zbiorów danych zawierających informacje geometryczne. Najstarszym, tradycyjnym zadaniem stereologii jest trójwymiarowa interpretacja płaskich obrazów będących przekrojami lub rzutami badanych struktur.

§ 8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  1) organizowanie posiedzeń, konferencji i zjazdów naukowych,
  2) organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, szkół letnich i innych form upowszechniania nauki,
  3) organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powoływane w tym celu komisje i grupy robocze,
  4) inicjowanie i koordynację badań w dziedzinie stereologii i jej zastosowań,
  5) indywidualną działalność badawczą członków,
  6) organizowanie i rozwijanie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
  7) zbieranie, opracowywanie i udostępnianie informacji z dziedziny stereologii,
  8) wydawanie opinii, opracowywanie ekspertyz i prowadzenie doradztwa technicznego.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1) zwyczajnych,
  2) wspierających,
  3) honorowych.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel pracujący w dziedzinie stereologii lub też stosujący metody stereologiczne.
O przyjęciu do Towarzystwa członków zwyczajnych decyduje zwykłą większością głosów Zarząd na podstawie pisemnej propozycji dwóch członków zwyczajnych.
Od negatywnej uchwały Zarządu przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania do Zarządu, który odwołanie załatwia w terminie do trzech miesięcy ostatecznie.

§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca materialnie działalność Towarzystwa.
Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zjazdu.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
  1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  2) korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
  3) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust.1 pkt. 2 i 3.
3. Członkowie zwyczajni, którzy osiągnęli wiek emerytalny, członkowie zwyczajni studiujący na studiach dziennych I, II i III stopnia oraz członkowie honorowi nie płacą składek
członkowskich.

§ 14
Członkowie są zobowiązani:
  1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
  2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  3) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15
Członkostwo wygasa przez:
  1) dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa, zgłoszone na piśmie,
  2) skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku lub brak kontaktu przez okres co najmniej 4 lat,
  3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
  4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i honorowych,
  5) śmierć członka lub utratę osobowości prawnej.

Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 16
1. Władzami Towarzystwa są:
  1) Walny Zjazd,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna,
  4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.

§ 17
1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa załatwia tylko te sprawy, dla których został zwołany.
5. O terminie Walnego Zjazdu wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
6. Walny Zjazd i Nadzwyczajny Walny Zjazd może odbyć się w formie zdalnej lub hybrydowej pod warunkiem zapewnienia możliwości tajnego głosowania.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
  1) uchwalenie programu działania Towarzystwa,
  2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4) podejmowanie uchwał inicjowanych przez władze Towarzystwa i delegatów,
  5) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  6) uchwalanie zmian Statutu,
  7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
  8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
  9) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zjazdu.

§ 19
W Walnym Zjeździe udział biorą:
  1) z głosem decydującym – członkowie Towarzystwa,
  2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

§ 20
1. Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, w drugim zaś – bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie na Walnym Zjeździe jest jawne lub na żądanie choć jednego uczestnika Zjazdu tajne. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 21
1. Zarząd składa się z 4 – 6 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
3. Postanowienia pkt 2. mają zastosowanie w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
  1) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Walnego Zjazdu oraz realizowanie uchwał Zjazdu,
  2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3) powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności sekcji, komisji itp.,
  4) uchwalanie okresowych planów działalności Towarzystwa, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansu,
  5) zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa,
  6) kierowanie współpracą z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
  7) zwoływanie Walnych Zjazdów,
  8) ustalenie wysokości składek członkowskich, przy czym wysokość składki rocznej nie powinna przekraczać 2% średniego wynagrodzenia miesięcznego wg komunikatów GUS,

§ 23
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej, niż raz w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu z udziałem prezesa lub wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać zdalnie lub hybrydowo jak zapisano w §17 pkt. 6.

§ 24
1.  Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 – 5 członków, w tym przewodniczącego, i jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Towarzystwa.

§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki finansowej,
  2) kontrola opłacania składek członkowskich,
  3) składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4) przedstawienie Zarządowi wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 26
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, z prawem żądania wyjaśnień od tego organu.

§ 27
Sąd Koleżeński składa się z 6 – 8 członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy.

§ 28
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania
zasad współżycia społecznego oraz innych sporów powstających na tle działalności Towarzystwa.

§ 29
Sąd Koleżeński może stosować następujące kary:
  1) upomnienie,
  2) zawieszenie w prawach członka na okres od pół roku do dwóch lat,
  3) wykluczenie z Towarzystwa.

§ 30
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji,
złożonego z zespołu 3 sędziów, którzy nie orzekali w pierwszej instancji.
3. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.

Rozdział V
FINANSE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 31
1. Wszystkie wpływy Towarzystwa kierowane są do Zarządu.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.

§ 32
Zarząd Towarzystwa prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33
1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1) wpływy ze składek członkowskich,
  2) wpływy z działalności statutowej,
  3) dotacje,
  4) zapisy i darowizny.

§ 34
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik.
2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 35
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zjazdu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 36
1. W razie podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walny Zjazd zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.
2. Uchwała Walnego Zjazdu o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.